Ubezpieczenie OC lekarzy

Dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy

Jeśli chodzi o ubezpieczenia OC lekarzy, ta kwestia wygląda bardzo różnie w zależności od tego, na jakich zasad zatrudniony jest lekarz. Warto dowiedzieć się nieco więcej o poszczególnych wariantach, by posiadać choćby szczątkową wiedzę na ten temat.

Ubezpieczenie OC lekarzy pracujących na etacie

Lekarz, który zatrudniony jest w ramach etatu i na tej podstawie udziela świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, z reguły podlega ubezpieczeniu OC, wykupionemu przez jego pracodawcę. W związku z tym jego odpowiedzialność za ewentualne szkody, który mógłby wyrządzić osobom trzecim, jest ograniczona. Bowiem w myśl obowiązującego prawa odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika przenoszona jest na pracodawcę. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku, kiedy lekarz działa umyślnie na szkodę pacjenta, to ograniczenie nie obowiązuje. Jeśli lekarz zatrudniony jest na umowę o pracę, nie może czuć się jednak bezkarny. Jeśli nieumyślnie wyrządzi szkodę pacjentowi, pracodawca może domagać się od niego regresu ubezpieczeniowego. Jest to roszczenie zwrotne, które wynosi maksymalnie 3 pensje.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia OC lekarzy, ta kwestia wygląda bardzo różnie w zależności od tego, na jakich zasad zatrudniony jest lekarz

Ubezpieczenie OC lekarza pracującego na umowie zlecenie

Każdy lekarz, który pracuje na podstawie umowy zlecenie, ma nieco gorszą sytuację. Po pierwsze, nie musi mieć on wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednak jego pracodawca może zawrzeć w umowie zapis o wymogu posiadania takowego. W tej sytuacji lekarz jest zobowiązany do wykupienia polisy. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by i tak wykupił on OC na własną rękę – dobrowolne ubezpieczenie posiada bardzo szeroki zakres szkód, a także może zabezpieczyć lekarza przed koniecznością wypłacania regresu ubezpieczeniowego. A warto wiedzieć, że w przypadku umowy zlecenia pracodawca może domagać się od lekarza zwrotu całej wypłaconej w ramach ubezpieczenia kwoty.

Lekarz, który wykonuje zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej

Każdy lekarz, który praktykuje zawód w ramach indywidualnej praktyki, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy. Niezależnie od tego, jaka jest podstawa jego zatrudnienia.

Jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, która będzie obejmowała szkody, mogące być następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób nieprawidłowy bądź też zaniechania udzielania tych świadczeń, które jest niezgodne z prawem.

Dobrowolne ubezpieczenie OC


Warto podkreślić fakt, że każdy lekarz, niezależnie od tego czy przepisy sprawa zobowiązują go do posiadania OC, czy też nie – może zdecydować się na zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy wydaje się być bardzo rozsądnym krokiem. Dodatkowo, będzie chronić przed konsekwencjami finansowymi w przypadku, kiedy zleceniodawca będzie chciał pozbyć się odpowiedzialności za wyrządzone szkody wykazując, że powinien za nie odpowiedzieć profesjonalista.

Dodatkowo, dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy może przydać się w sytuacji, kiedy kwota gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego jest niewystarczająca, by pokryć szkody w całości. Dlatego też dobrowolne ubezpieczenie może służyć jako ubezpieczenie nadwyżkowe, który będzie uzupełnieniem polisy obligatoryjnej.

Co obejmuje ubezpieczenie OC lekarzy?

Warto wiedzieć, jakie szkody wchodzą w przeciętny pakiet ubezpieczeniowy lekarza. Przede wszystkim te, które mogły powstać na skutek udzielenia pomocy w pogotowiu ratunkowym bądź też podczas pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Dodatkowo, lekarz ubezpieczony jest na przypadek przeniesienia choroby zakaźnej, naruszenia praw pacjenta, a także szkód wyrządzonych przez używanie urządzeń rentgenowskich i laserowych.

Niektóre polisy obejmują także ubezpieczenie od szkód, które wyrządzone są w wyniku rażącego zaniedbania. Dodatkowo warto sprawdzić, czy w polisie znajduje się zapis o szkodach wyrządzonych pracownikom związanych z wypadkiem przy pracy.

Oczywiście, każdy pakiet ubezpieczeniowy może zostać przez lekarza dobrowolnie rozszerzony, tak by zakres ochrony był jak najszerszy. W ten sposób lekarz może zabezpieczyć się przed bardzo dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.