Ubezpieczenie radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC ważną częścią pracy radcy prawnego

Od roku 2015 zawód radcy prawnego i zakres jego uprawnień coraz bardziej zbliża się do cech zawodu adwokata. Różnica pomiędzy nimi polega głównie na akceptacji możliwości zatrudniania radcy prawnego na podstawie umowy o pracę. Radca prawny udziela pomocy swoim klientom m.in. w charakterze obrońcy w sprawach karnych czy skarbowych. Może on współpracować ze swoim klientem na podstawie umowy cywilnoprawnej, pracować w kancelariach prawnych oraz w spółkach.

Radca prawny ubezpieczenie OC

Zawód radcy prawnego znajduje się w tej grupie profesji, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody jakie radca prawny może wyrządzić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, czynnościach związanych ze świadczeniem pomocy prawnej i udzielaniu porad prawnych, ale też z tytułu wadliwie sporządzonej opinii prawnej, projektu aktu prawnego, wystąpieniach przed sądami czy urzędami. Tym samym ubezpieczeniem OC objęte są wszelkie czynności związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Obowiązkowe dla radcy prawnego ubezpieczenie OC chroni zarówno samego radcę jak i jego klienta. Zatem obie strony interesariuszy czerpią z niego korzyści. Klient radcy prawnego może być pewien naprawienia szkody, a przynajmniej rekompensaty za nią a radca prawny otrzymuje ochronę zmniejszającą ewentualne konsekwencje zawodowych pomyłek.

Na czym polega ochrona OC radcy prawnego?

Radca prawny ubezpieczenie OC (ze strony https://iexpert.pl/radca-prawny/) obejmuje szkody wyrządzone na skutek wykonywania obowiązków zawodowych ale też ich zaniechania w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Istnieją jednak takie zdarzenia i szkody, które tym ubezpieczeniem nie są objęte, i są to szkody polegające na :

  • uszkodzeniu, zniszczeniu oraz utraty mienia wyrządzonego przed osobę ubezpieczoną małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, powinowatym w tej samej linii, a także osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, również wspólnikom ubezpieczonym z tytułu odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez radcę prawnego po usunięciu go z listy radców prawnych, czyli de facto po zamknięciu mu prawa do wykonywania zawodu
  • również czasowe zawieszenie w prawach wykonywania zawodu radcy prawnego skutkuje zakończeniem opieki ubezpieczeniowej, chyba, że dana szkoda została wyrządzona przed tym faktem
    ubezpieczenie OC radcy prawnego kończy się wraz z zaistnieniem stanu wojennego, działań wojennych, rozruchów czy zamieszek.

Ubezpieczenie OC radcy prawnego z minimalną kwotą gwarancyjną

Ubezpieczenie OC radcy prawnego objęte jest minimalną kwotą gwarancyjną, która wynosi równowartość 50tys euro na każde zdarzenie znajdujące się w umowie ubezpieczenia. Kwota ta w złotówkach ustalana jest za pomocą kursu średniego euro podawanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy danego roku, w którym umowa została zawarta. Radca prawny może tę kwotę podnieść czy zwielokrotnić korzystając z usługi ubezpieczenia oferowanej przez danego ubezpieczyciela.

Radca prawny zobowiązany jest do okazania podpisanej polisy ubezpieczeniowej Radzie okręgowej radców prawnych, która ma prawo do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji umowy ubezpieczenia OC. Mowa tu o radzie właściwej dla miejsca zamieszkania danego radcy prawnego. O polisę może poprosić klient radcy prawnego, mimo że ma świadomość tego obowiązku.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego zapewnia bezpieczeństwo wykonywania zawodu radcy a jego klientowi gwarantuje najwyższe standardy obsługi prawnej.