Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

Na czym polega ubezpieczenie OC doradcy podatkowego?

Obowiązek legitymowania się przez doradców podatkowym obowiązkowym ubezpieczeniem OC zostało nałożone na podstawie przepisów ustawy z lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym. Kwestia ta została także szczegółowo uregulowana w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów z grudnia 2003 roku, które dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC wszelkich podmiotów, które wykonują czynności z zakresu doradztwa podatkowego.

Zakres przedmiotowy ubezpieczenia OC

Art. 44 ustawy określa jakich szkód dotyczyć powinien zakres ubezpieczenia. Obejmuje  czynności doradztwa podatkowego obejmujące w szczególności udzielanie porad podatnikom i płatnikom, udzielanie wyjaśnień, porad a także wydawanie opinii z zakresu obowiązków celnych i podatkowych (także dotyczących egzekucji administracyjnej), reprezentowanie płatników i podatników przed organami administracji, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych a także wykonywanie czynności niezależnego audytu funkcji podatkowej.

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego powinno opiewać na sumę gwarancyjną wynoszącą nie mniej niż 10 tysięcy euro

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód które zostały wyrządzone małżonkowi, wstępnym, zstępnym i osobom pozostającym we wspólnym pożyciu, gdy doradca został wykreślony z listy z doradców podatkowych, gdy szkody polegają na zapłacie kar umownych a także szkód które powstały na skutek działań wojennych, aktów terroru czy zamieszek.

Zakres podmiotowy ubezpieczenia OC

Kluczowym jest także określenie zakresu podmiotowego obowiązkowego ubezpieczenia OC.  Są to nie tylko sami doradcy podatkowi ale także osoby z pomocą których ww. czynności są wykonywane a także inne osoby uprawnione do świadczenia usług i wykonywania czynności z zakresu doradztwa podatkowego. Mogą być to także biegli rewidenci a także radcowie prawni i adwokaci.

Co ważne, w przypadku samych doradców podatkowych obowiązek ten będzie miał zastosowanie zarówno w przypadku świadczenia usług we własnym imieniu i na własny rachunek, w przypadku świadczenia usług w formie spółek nieposiadających osobowości prawnej a także w przypadku podmiotów które zatrudniają doradców podatkowych (np. jeśli podmiotem jest spółdzielnia i jednym z przedmiotów jej działalności statutowej jest świadczenie doradztwa podatkowego dla jej członków).

Najważniejsze informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego

Obowiązek legitymowania się przez doradców podatkowym obowiązkowym ubezpieczeniem OC zostało nałożone na podstawie przepisów ustawy z lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym

Przepisy określają wprost termin wejścia w życie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia polisy OC. Jest to dzień następujący po dniu w którym została zawiązana umowa. Jednocześnie nie może być to dzień wcześniejszy niż dzień następujący po zapłacie raty składki lub jej całości. Jeśli ubezpieczony nie spóźniał się w regularnym płaceniem składki lub jej rat, istnieje możliwość automatycznego przedłużenia polisy OC na kolejny okres. Należy pamiętać także, że ochrona ubezpieczeniowa nie działa wstecz i nie ma żadnej możliwość do wstecznego objęcia doradcy ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego powinno opiewać na sumę gwarancyjną wynoszącą nie mniej niż 10 tysięcy euro (w przypadku jednego zdarzenia). Przeliczenie na złotówki dokonuje się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Określony on zostaje w tabeli A i w tym przypadku przyjmuje się tabelę wydaną po raz pierwszy w roku w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Celem wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia osób wykonujących zadania z zakresu doradztwa podatkowego jest ich duże ryzyko oraz odpowiedzialność. Wynika to głównie z braku stabilności polskiego systemu podatkowego i nieustannie zmieniającymi się przepisami prawa i jego interpretacjami. Z tego też powodu doradcy podatkowi poza obowiązkowym ubezpieczeniem, mogą skorzystać z ponadobowiązkowych ochronnych świadczeń, które będą obejmowały więcej zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.