OC lekarza,  Ubezpieczenia lekarzy

Czym jest obowiązkowe OC lekarza?

Praca lekarza jest niezwykle odpowiedzialna – wszak na jego barkach spoczywa zdrowie, a nierzadko i życie pacjentów, którzy zgłaszają się do gabinetu lekarskiego ze swoimi problemami. Oczywiście, dopóki specjalista prawidłowo rozpozna chorobę i wdroży odpowiednie leczenie, wszystko będzie w porządku. Każdy lekarz musi jednak rozważać sytuację, gdy w wyniku nieumyślnych działań doprowadzi do błędu. Co w takiej sytuacji?

Otóż przed konsekwencjami takiej sytuacji chroni go ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej.

Czy ubezpieczenie OC dla lekarza jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC jest podstawowym zabezpieczeniem na wypadek popełnienia przez niego błędu – a co za tym idzie, jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Oznacza to, że każdy lekarz, także dentysta, jest zobowiązany do wykupienia takiej polisy. Ściślej mówiąc, prawo definiuje, że iExpert obowiązkowe OC lekarzy dotyczy osób świadczących:

Obowiązkowe OC lekarzy zapewnia bezpieczeństwo finansowe podczas wykonywania tego zawodu

  • indywidualną praktykę lekarską, w tym także indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania
  • specjalistyczną praktykę lekarską, w tym także świadczoną tylko i wyłącznie w miejscu wezwania
  • praktykę indywidualną i / lub specjalistyczną świadczoną tylko w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, na podstawie podpisanej z nim umowy
  • grupową praktykę lekarską, na przykład w formie spółki cywilnej, jawne, albo partnerskiej.

Środki, jakie zapewni w razie błędu w sztuce obowiązkowe OC lekarzy zostaną, rzecz jasna, wypłacone pacjentowi pokrzywdzonemu z powodu źle przeprowadzonego badania, zabiegu, czy błędnie postawionej diagnozy. Mogą – dla przykładu – pokryć koszta jej rehabilitacji, czy też zapewnić odpowiedni poziom życia.

Warto podkreślić, że polisa odpowiedzialności cywilnej lekarza obejmuje także szkody wyrządzone na mieniu, pod warunkiem, że doszło do nich w związku z prowadzeniem przez lekarza swojej działalności.

Co konkretnie obejmuje obowiązkowe OC lekarzy?

Przyjrzymy się teraz bardziej szczegółowo temu, co taka polisa konkretnie oferuje.

Służy ona przede wszystkim pokryciu wszelkich szkód, jakie powstały w wyniku błędów lekarza podczas pełnionej przez niego działalności. Tego rodzaju pakiet ubezpieczeniowy jest opcją bardzo rozbudowaną – obejmuje on bowiem wszelkie szkody, których powstanie związane jest z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości, gdzie wykonywana jest działalność gospodarcza.

Obowiązkowe OC lekarzy zapewnia bezpieczeństwo finansowe podczas wykonywania tego zawodu. Objęta nim jest odpowiedzialność cywilna lekarza oraz dentysty, który wyrządził pacjentowi szkodę w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, lub też gdy z niezgodnych z prawem przyczyn zaniechał dalszego udzielania pomocy medycznej. Obejmuje ono także szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, a także powstałe w wyniku udzielania świadczeń na pogotowiu ratunkowym, SOR, czy Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Obowiązkowe OC lekarzy zapewnia bezpieczeństwo finansowe podczas wykonywania tego zawodu

W zamian za comiesięczną składkę o określonej wartości, wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje bowiem ewentualne koszta wyrządzonej przez lekarza szkody. Oczywiście, od tej zasady obowiązują pewne wyjątki. Wymienimy teraz kilka szkód których obowiązkowe OC lekarzy nie sfinansuje,

  • błędy dokonane przez lekarza pozbawionego prawa wykonywania zawodu
  • błędy będące następstwem zabiegów chirurgii kosmetycznej i plastycznej
  • konieczność zapłaty kar umownych
  • zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie rzeczy należącej do pacjenta

Ewentualne koszta lekarz, pomimo aktywnej, obowiązkowej polisy OC, będzie musiał ponieść na własną rękę.

Ile kosztuje obowiązkowe OC lekarzy?

Tak, jak w przypadku większości innego rodzaju ubezpieczeń, większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje obowiązkowe OC lekarzy w kilku wariantach. Z reguły zaś najtańszy, podstawowy wariant ubezpieczenia kosztuje kilkaset złotych w skali roku.

Wyższa cena polisy oznacza też większą liczbę możliwości – niektóre z droższych pakietów obejmują bowiem także szkody wynikające z nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów chirurgii kosmetycznej. Pamiętać też należy o możliwości uzyskania obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy w pakiecie z innymi polisami przeznaczonymi dla zawodów medycznych. Comiesięczna składka jest wtedy wyższa, niemniej jednak ubezpieczenie posiada o wiele większy zakres i daje więcej możliwości.